2. maj 2020

Privatlivspolitik for 60dage.dk IVS

Generel information

Dette dokument vedrører 60dage.dk IVS, CVR-nr. 39988496 med registreret adresse Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (“60dage.dk IVS”, “vi” eller “os”) og indeholder vores privatlivspolitik vedrørende indsamling og behandling af Personoplysninger (denne ”Privatlivspolitik”). Privatlivspolitikken gælder, når 60dage.dk IVS behandler Personoplysninger om deltagere i appen ”60dage.dk”.

Definitioner

“Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

“Personoplysninger” betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

“Behandling” betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

“Dataansvarlig” henviser til os, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du registrerer dig som deltager og bruger af 60dage.dk:

 • Profilnavn
 • Alder
 • Køn
 • Kommune/Område
 • Bruger ID
 • Profilfoto
 • Hvis registreret: hvorledes du registrerer information om: din kost, motion, og søvn og andre mentale vaner.
 • Indhold som du slår op, uploader og/eller deler i 60dage.dk, herunder billeder.

Formålet med behandlingen

Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med følgende formål:

 • at tilgængeliggøre og levere 60dage.dk; og
 • at kunne sende dig notifikationer om 60dage.dk.

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Dine Personoplysninger er ikke genstand for en automatisk behandling.

Retsgrundlag

Nedenfor kan du for hvert behandlingsformål se på hvilket grundlag, vi behandler dine Personoplysninger:

1. Generelle personoplysninger

Profilnavn, alder, køn, kommune/område, e-mailadresse, profilbillede, rapporterede point og data og indhold som du slår op, og/eller deler i 60dage.dk, herunder fotos.

Formål & Behandlingsgrundlag

At tilgængeliggøre og levere 60dage.dk. Du har givet samtykke til, at Behandlingen af Personoplysningerne kan ske, da du oprettede dig som bruger i 60dage.dk.

2. Tekniske personoplysninger

Dit bruger ID.

Formål & Behandlingsgrundlag

At kunne sende dig notifikationer om 60dage.dk. Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser i form af notifikationer om: manglende rapportering, beskeder på din væg, kommentarer til dit indlæg eller svar fra eksperterne, eller væsentlige begivenheder i 60dage.dk eller kampagnen såsom åbning af sundhedstjek, kåring af vindere eller nye tiltag i 60dage.dk.

3. Generelt

Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen.

Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle dine oplysninger til disse formål.

Modtagere af personoplysninger

Vi kan dele og videregive dine Personoplysninger til relevante modtagere såsom:

 • Freshdesk, adresse: 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403. USA, som er en ekstern platform til håndtering af kontakt og supportsager (server og data befinder sig i EU);
 • XDC Gruppen, adresse: Tigervej 27, 4600 Køge, Danmark, som er et eksternt hostingcenter, hvor alle data lagres (data befinder sig i Danmark);
 • Eksterne eksperter, som er tilknyttet 60dage.dk IVS i form af de personer der bemander vores ekspertpanel;
 • Eksterne partnere, som er medafsendere af 60dage.dk i form af de virksomheder og organisationer der er med til at skabe indhold og stille præmier til rådighed.

Nedenstående modtagere er etableret uden for EU/EØS, og vi anvender derfor de specificerede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med dataoverførslerne. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information angående dataoverførslerne.

Cloudflare

Service til applikationssikkerhed ifm. firewall og kryptering.

Tredjeland & adresse

Adresse: 101 Townsend Street – San Francisco, CA 94107, USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning

Privacy Shield

Google LLC

Statistikker for brug af app

Tredjeland & adresse

Adresse: 1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View, CA 94043, USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning

Privacy Shield

One Signal

Håndtering af kommunikation mellem platform og deltagernes smartphone.

Tredjeland & adresse

Adresse: 2194 Esperanca Ave, Santa Clara, CA 95054, USA

Anvendt sikkerhedsforanstaltning

Standard contractual clauses (standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande)

Når du besøger vores website eller app, kan du blive henvist til andre hjemmesider, hvor Behandlingen af dine Personoplysninger ikke er under vores kontrol. De andre hjemmesiders privatlivspolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.

Besvarelse af juridiske henvendelser og forebyggelse af skade

Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine Personoplysninger, indtil du ikke længere er registreret som deltager i 60dage.dk. Derefter slettes dine Personoplysninger. Oplysningerne gemmes anonymiseret således, at de ikke kan henføres til dig. Oplysningerne kan derefter videregives til:

 • Til eksternt brug hos samarbejdspartnere, sponsorer og os selv i forhold til markedsføring af de opnåede resultater og nye sundhedstiltag; samt
 • I særlige tilfælde kan oplysningerne doneres til offentlige instanser, uddannelsesinstitutioner eller forskningsenheder med henblik på at give bedre overblik over sundhedstilstanden eller udviklingen af selvsamme.

Børn

60dage.dk IVS er ikke rettet mod personer under 13 år (”Barnet”). Vi indsamler ikke Personoplysninger om personer under denne alder med viden herom. Kontakt venligst support@60dage.dk, hvis du bliver bevidst om, at et barn, som du er forælder til eller værge for, har givet os adgang til Personoplysninger uden dit samtykke, for at udøve din ret til at få indsigt i, berigtige, slette, begrænse Behandlingen af Personoplysningerne eller gøre indsigelse mod Behandlingen.

Dine rettigheder

Du er berettiget til at anmode om indsigt i og yderligere information om Behandlingen af dine Personoplysninger, eller anmode om at vi retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begrænser Behandlingen af dine Personoplysninger. Du er berettiget til to gange om året at bede om en gratis kopi af dine Personoplysninger, som vi behandler. Vi er berettiget til at kræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger, såfremt du ønsker yderligere kopier.

Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis;

 • Du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne,
 • Behandlingen er ulovlig, og du har anmodet om en begrænsning heraf,
 • vi ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, men vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder, eller
 • en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning er i gang.

Hvor vores Behandling er automatisk og baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Du kan til hver en tid kontakte 60dage.dk IVS via e-mail på support@60dage.dk for at udøve dine rettigheder. Du kan også selv slette dine data ved at benytte slet-funktionalitet direkte i 60dage.dk.

Kontaktinformation

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte 60dage.dk IVS via e-mail på support@60dage.dk. I din e-mail bedes du venligst angive dit brugernavn samt e-mailadressen der blev anvendt til registreringen.

Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Meddelelse om ændring af denne privatlivspolitik

Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, giver vi dig meddelelse herom her via en notifikation på 60dage.dk. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.